GAP poistenie od spoločnosti Colonnade

Toto je špeciálne vydanie Finner magazínu venované produktu poistenia finančnej straty alebo GAP poistenie od spoločnosti Colonnade, ktorý nám za spoločnosť Colonnade bližšie priblíži business development manager Ing. Marcela Janičkárová.

Niektorí možno o poisťovni Colonnade ešte nepočuli. Môžete ju v skratke predstaviť?

Colonnade Insurance S.A. je moderná neživotná poisťovňa so zameraním na fyzické osoby a podnikateľov v oblasti poistenia majetku, zodpovednosti za škodu, úrazového poistenia a poistenia motorových vozidiel. Jej 100% vlastníkom je medzinárodná poisťovacia , zaisťovacia a investičná spoločnosť Fairfax Financial Holdings Limited so sídlom v Toronte.

Pokiaľ ide o GAP poistenie, boli sme prvá spoločnosť, ktorá začala tento produkt predávať na Slovensku a sme lídrom v tomto produkte.

Čo je to GAP poistenie a aký je jeho účel?

Vo všeobecnosti môžno povedať, že v prípade totálnej škody kryje GAP poistenie rozdiel medzi časovou cenou a obstarávacou cenou vozidla. Účelom tohto poistenia je poisteným zabezpečiť ochranu ich investície do kúpy motorového vozidla.

GAP poistenie sa teda vzťahuje len na prípady totálnej škody?

Áno, GAP poistenie kryje len totálne škody. Z GAP poistenia sa nekryjú parciálne (čiastkové) škody. Tie sú kryté v havarijnom poistení, ktoré si klient dojednal u primárneho poistiteľa.

Môžete bližšie vysvetliť pojmy totálna škoda, časová cena, obstarávacia cena vozidla a primárny poistiteľ?

Obstarávacia cena je cena vozidla, ktorú fyzická alebo právnická osoba zaplatila predávajúcemu pri kúpe daného vozidla bez ohľadu, či ide o nové alebo jazdené motorové vozidlo.

Keďže cena vozidiel časom klesá, tak časovou alebo všeobecnou cenou vozidla sa rozumie cena vozidla, ktorú má dané vozidlo v čase vzniku škody. Na určenie jej výšky majú vplyv viaceré faktory. Napríklad výbava vozidla, motorizácia vozidla, počet najazdených kilometrov, značka vozidla a iné.

V zásade platí, že o totálnu škodu pôjde v prípade, ak náklady na opravu poškodeného vozidla sú vyššie, ako časová cena daného vozidla. V takomto prípade je oprava auta neekonomická.

Primárny poistiteľ je poisťovňa, s ktorou má klient uzatvorenú zmluvu o havarijnom poistení.

Takže musím mať uzatvorené havarijné poistenie v niektorej z poisťovní, aby som si mohol u vás uzavrieť samostatné GAP poistenie?

Áno musíte, pretože plnenie z GAP poistenia sa viaže na plnenie z havarijného poistenia od primárneho poistiteľa, ktorý vyčísli výšku totálnej škody.

Na prvý pohľad môže znieť GAP poistenie komplikovane. Môžete ho vysvetliť aj na konkrétnom príklade?

Môžeme si uviesť jednu z našich poistných udalostí. Išlo o motorové vozidlo značky Hyundai Terracan, ktorého obstarávacia cena bola 36 000 eur. V treťom roku došlo k totálnej škode (bol vykradnutý interiér auta) a časová cena daného vozidla bola poisťovňou stanovená na 16 400 eur. Ako som už spomínala, GAP poistenie kryje v prípade totálnej škody rozdiel medzi časovou cenou a obstarávacou cenou vozidla. Takže v tomto prípade bolo z GAP poistenia klientovi vyplatené poistné plnenie vo výške 19600 eur.

V prípade, ak by klient nemal uzatvorené GAP poistenie, maximálne plnenie z havarijného poistenia od primárneho poistiteľa by bolo len do výšky všeobecnej hodnoty vozidla, teda 16 400 eur.

Štandardne sa GAP poistenie dá dojednať v rámci havarijného poistenia, avšak len pre nové vozidlá. Viete vo vašom produkte poistiť aj jazdené vozidlá?

Áno, naše GAP poistenie sa vzťahuje na jazdené motorové vozidlá a taktiež aj na nové motorové vozidlá.

Ak mám nové auto, aké výhody môžem získať, ak ho radšej poistím v samostatnom GAP poistení od vašej spoločnosti?

Našou hlavnou výhodou je dĺžka poistenia. GAP poistenie si u nás viete dojednať až na 5 rokov, čo nie je bežné v poisťovniach, ktoré ponúkajú GAP poistenie v rámci havarijného poistenia. Taktiež v našom produkte neuplatňujeme spoluúčasť a klient si vie dokonca pripoistiť preplatenie spoluúčasti, ktorú zaplatí primárnemu poistiteľovi. Pri totálnych škodách sa výška spoluúčasti dokáže vyšplhať aj na niekoľko stoviek eur.

Nevýhodou GAP poistenia dojednaného v rámci havarijného poistenia môže byť situácia, keď vám poisťovňa navýši poistné z dôvodu spôsobenia parciálnej škody vlastným zavinením. V takomto prípade budete mať dve možnosti:

  1. zostanete v danej poisťovni a akceptujete vyššie poistné alebo
  2. si dojednáte lacnejšie poistenie v inej poisťovni, ale GAP poistenie si budete môcť uzatvoriť už len v samostatnom produkte. Lenže v takejto situácii si už nebudete môcť poistiť vaše motorové vozidlo na novú cenu, ale len na časovú, ktorá môže byť po roku aj o 20% nižšia.

Aké sú podmienky pre GAP poistenie v prípade staršieho jazdeného vozidla?

V prípade staršieho motorového vozidla musí ísť o vozidlo, ktoré nesmie byť staršie ako 6 rokov od dátumu 1. evidencie a zároveň GAP poistenie musí byť dojednané do 6 mesiacov od jeho nadobudnutia. GAP poistenie je možné dojednať na 3, 4 alebo až 5 rokov a maximálny limit poistného plnenia z tohto poistenia je až 40000 eur.

Na čo si dať pozor pri uzatváraní GAP poistenia?

Alfou a omegou je správne stanovenie poistnej sumy vozidla. Týka sa to predovšetkým jazdených vozidiel, na ktoré majú klienti uzatvorené havarijne poistenie u primárneho poistiteľa. Niekedy chce klient ušetriť na poistnom a určí si nižšiu poistnú sumu vozidla, ako je jeho reálna hodnota. Tým pádom je dané auto podpoistené a v prípade škody dochádza ku kráteniu poistného plnenia.

My pri určovaní poistnej sumy vychádzame pri nových autách z reálnych nákladov, ktoré klient vynaložil na kúpu motorového vozidla. Jazdené vozidlá oceňujeme v programe Eurotax.

Pri jazdených motorových vozidlách je potrebné si taktiež dávať pozor na stav kilometrov, či nie sú náhodou stočené a či nebolo manipulované s VIN číslom. V takomto prípade by poisťovne mohli odmietnuť poistné plnenie. Preto vždy odporúčam kupovať len overené motorové vozidlá. Pri dovezených vozidlách zo zahraničia vyžadujeme elektronickú servisnú históriu, inak auto ani nezoberieme do poistenia.

Ako postupovať v prípade poistnej udalosti?

Klient má povinnosť nahlásiť poistnú udalosť primárnemu poisťovateľovi, u ktorého má dojednané havarijné poistenie. Taktiež je potrebné, aby klient danú škodu nahlásil aj ku nám do 8 dní od vzniku škody, aby sme aj my vedeli vykonať obhliadku poškodeného vozidla, vyčísliť výšku škody a určiť jeho všeobecnú cenu. Následne sa čaká na ukončenie šetrenia škodovej udalosti primárnym poistiteľom, od ktorého potrebujeme záverečný list s vyčíslenou výškou škody. Ak sa tieto údaje zhodujú, klientovi vyplácame rozdiel medzi všeobecnou cenou a obstarávacou cenou vozidla.

Aké sú najčastejšie výluky z plnenia v prípade GAP poistenia?

Na plnenie z GAP poistenia nevznikne nárok v prípade, ak napríklad primárny poistiteľ zamietol, prípade odmietol poistné plnenie, ak poistený odmietol návrh primárneho poistiteľa na opravu vozidla. Ďalej neplníme spoluúčasť z primárneho poistenie, pokiaľ si klient v zmluve nedohodol inak. Neplníme v prípade vozidiel, ktoré boli využívané pre zmluvnú prepravu osôb za poplatok (taxi, požičovňa vozidiel a pod.), ani v prípade vozidiel, pri ktorých bolo manipulované s VIN číslom alebo bolo manipulované so stavom najazdených kilometrov. Kompletný zoznam výluk nájdete v poistných podmienkach.

Ako urobiť správne finančnérozhodnutie?

GAP poistenie by malo byť súčasťou vášho finančného plánu, ak si po totálnej škode budete chcieť kúpiť nové auto v porovnateľnej hodnote. V prípade, ak máte nejaké otázky alebo záujem o GAP poistenie od spoločnosti Colonnade, kontaktovať ma môžete tu.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho na sociálnych sieťach a pomôžte ďalším ľuďom dosahovať finančné výsledky, po ktorých túžia.

Zakladateľ značky Finner, tvorca finančného plánovača a odborník na finančné plánovanie. Počas mojej praxe som zistil, že samotné finančné produkty, hoci aj správne zvolené a správne nastavené, želané finančné výsledky neprinášajú. Až 80% úspechu je správanie, disciplína a dodržiavania správnych finančných návykov. Finančné produkty a odborné vedomosti tvoria len 20%.

Chcete robiť správne finančné rozhodnutia?

Prihláste sa na odber Finner magazínu. Stačí vyplniť vašu emailovú adresu.