Podmienky používania webstránky

Vlastníkom ochrannej známky „Finner“ je Stanislav Elbert. Bez jeho súhlasu nesmie nikto používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra Úradu priemyselného vlastníctva.

Webové stránky prevádzkuje spoločnosť Elbert Finance s.r.o. , Bauerova 32, 040 23 Košice, IČO: 47 503 335, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 34103/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Všetky informácie uvedené na stránkach www.finner.sk majú informatívny charakter bez právnej záväznosti a slúžia na informovanie používateľov (ďalej len „Používateľ“), t.j. fyzických a právnických osôb.
Uverejnené informácie je možné využívať len pre osobné účely. Za žiadne priame alebo nepriame škody v súvislosti s poskytnutím alebo neposkytnutím informácii a služieb na webových stránkach www.finner.sk Prevádzkovateľ nezodpovedá. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za správnosť informácií, ktoré sú alebo budú prevzaté na webové stránky www.finner.sk z iných zdrojov.

Prevádzkovateľ je podriadený finančný agent, ktorý je oprávnený na vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania, na základe NBS licencie číslo 200869, v sektoroch poistenie a zaistenie, poskytovanie úverov, kapitálového trhu a starobného dôchodkové sporenia, v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „Podriadený finančný agent“).

Prevádzkovateľ požíva výhradné právo na akékoľvek úpravy a zmeny obsahu webových stránok.
Obchodné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a jeho klientom sa spravujú osobitnými predpismi upravujúcimi činnosť Prevádzkovateľa. V zmysle autorského zákona (Autorský zákon č. 185/2015 Z.z.) požíva autorské práva k týmto internetovým stránkam Prevádzkovateľ. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa nesmie Používateľ obsah webových stránok www.finner.sk upravovať, kopírovať, alebo inak zneužívať. 

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľuje Používateľ, v súvislosti s osobnými údajmi ním poskytnutými za účelom poskytnutia prístupu k niektorým informáciám a údajom na webových stránkach Prevádzkovateľa, súhlas Prevádzkovateľovi na spracovanie, archiváciu, použitie na marketingové účely a ponuku akýchkoľvek služieb a produktov sprostredkovaných Prevádzkovateľom v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Tento súhlas je Používateľ oprávnený kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu na adresu info@finner.sk.

info@finner.sk

+421 918 638 270

Bauerova 32, 040 23 Košice, SR