Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Som presvedčený, že Finner vám dokáže pomôcť dosiahnuť akékoľvek finančné ciele, po ktorých túžite a priniesť tak pozitívnu zmenu do vášho života. Ale taktiež si uvedomujem, že to nemusí platiť pre každého. V prípade, ak máte pocit, že Finner nie je pre vás to pravé orechové a chceli by ste ho vrátiť, nižšie nájdete postup ako na to.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy ma informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením urobeným prostredníctvom elektronickej pošty (emailom) na adresu info@finner.sk, v ktorej je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, číslo objednávky resp. variabilný symbol, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty vám prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdím e-mailom zaslaným na vašu e-mailovú adresu.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak pošlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň plynutia 30-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy vám vrátim zaplatenú kúpnu cenu, ktorú ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy. To sa nevzťahuje na náklady na vrátenie tovaru, ktoré znášate vy. Peniaze vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.
Vrátený tovar mi prosím zašlite bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Zodpovednosť za škodu

Ako kupujúci zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Odstúpením od zmluvy vaša zodpovednosť nezaniká.