Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Som presvedčený, že Finner ti dokáže pomôcť dosiahnuť tvoje sny a priniesť tak pozitívnu zmenu do tvojho života. Ale taktiež si uvedomujem, že to nemusí platiť pre každého. V prípade, ak máš pocit, že Finner nie je pre teba to pravé orechové a chceš ho vrátiť, nižšie nájdeš postup ako na to.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máš právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa, keď ty alebo tebou určená tretia osoba prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy ma informuj o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením urobeným prostredníctvom elektronickej pošty (emailom) na adresu info@finner.sk, v ktorej je potrebné uviesť tvoje meno a priezvisko, číslo objednávky resp. variabilný symbol, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty ti prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdím e-mailom zaslaným na tvoju e-mailovú adresu.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak pošleš oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy najneskôr v posledný deň plynutia 30-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy ti vrátim zaplatenú kúpnu cenu, ktorú si uhradili/a v súvislosti s uzavretím zmluvy. To sa nevzťahuje na náklady na vrátenie tovaru, ktoré znášate ty. Peniaze ti budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.
Vrátený tovar mi prosím zašli bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošleš späť najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Zodpovednosť za škodu

Ako kupujúci zodpovedáš za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Odstúpením od zmluvy tvoja zodpovednosť nezaniká.

info@finner.sk

+421 918 638 270

Bauerova 32, 040 23 Košice, SR