Reklamačný poriadok

1.Úvodné ustanovenia

Spoločnosť Elbert Finance s.r.o., so sídlom Bauerova 32, 040 23 Košice, IČO: 47 503 335, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 34103/V (ďalej len „spoločnosť Elbert Finance“) prevádzkujúca internetovú stránku www.finner.sk a zastúpená konateľom Mgr. Stanislavom Elbertom vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom cez E-shop spoločnosti Elbert Finance.

2.Všeobecné ustanovenia

2.1.

Spoločnosť Elbert Finance zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Záručná doba pri tovare je 24 mesiacov. 

2.2.

Pokiaľ spoločnosť Elbert Finance kupujúcemu nevydá pri predaji tovaru záručný list, na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený spoločnosťou Elbert Finance  a odovzdaný kupujúcemu.

2.3.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od poštového doručovateľa.

3.Spôsob uplatnenia reklamácie

3.1.

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby. Tovar zakúpený cez E-shop je kupujúci povinný reklamovať prostredníctvom elektronickej pošty (emailom) na emailovej adrese info@finner.sk a popísať dôvod reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči spoločnosti Elbert Finance zo zodpovednosti za vady uplatňuje a uviesť číslo účtu na účely prípadného vrátenia kúpnej ceny.

3.2.

Spolu s reklamovaný tovarom je kupujúci povinný spoločnosti Elbert Finance odoslať tiež doklad o kúpe reklamovaného tovaru resp. faktúru (ďalej spolu ako „príslušné doklady“). Reklamovaný tovar odosielajte ako doporučený balík na adresu sídla spoločnosti Elbert Finance. Dobierku nepreberáme. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci spoločnosti Elbert Finance  na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

3.3.

Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe. Kupujúci môže reklamovať iba vadný tovar, a nemá nárok na vrátenie alebo výmenu tovaru, ktorý je bez vád. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.

4.Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady

4.1.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.2.

Spoločnosť Elbert Finance je oprávnená vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jeho súčasti, vymeniť danú súčasť, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti; ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.

4.3.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti Elbert Finance nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

4.4.

Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

5.Spôsob vybavenia reklamácie

5.1.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

5.2.

O prijatí reklamácie je spoločnosť Elbert Finance povinná vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie potvrdenie odoslané kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim.

5.3.

Spoločnosť Elbert Finance je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie v primeranej lehote a je pri tom viazaná rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle článku 4. uplatňuje. O určení spôsobu vybavenia reklamácie je spoločnosť Elbert Finance oprávnená informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

5.4.

O vybavení reklamácie je spoločnosť Elbert Finance povinná vydať kupujúcemu potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim.

5.5.

Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Elbert Finance vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť Elbert Finance porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na spoločnosť Elbert Finance so žiadosťou o nápravu. Ak spoločnosť Elbert Finance žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. ARS sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku. Subjekt ARS môže podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. 

Záverečné ustanovenia

Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Spoločnosť Elbert Finance si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.finner.sk.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 25.05.2018

info@finner.sk

+421 918 638 270

Bauerova 32, 040 23 Košice, SR