Všeobecné obchodné podmienky

1.Predmet úpravy

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosť Elbert Finance s.r.o., so sídlom Bauerova 32, 040 23 Košice, IČO: 47 503 335, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 34103/V (ďalej len „spoločnosť Elbert Finance“) prevádzkujúca internetovú stránku www.finner.sk  pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez E-shop umiestnený na internetovej stránke www.finner.sk (ďalej tiež ako „VOP“).

2.Definícia pojmov

2.1.E-shop

E-Shop je internetový obchod spoločnosti Elbert Finance umiestnený na internetovej stránke umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného spoločnosťou Elbert Finance na uvedenej stránke.

2.2. Kupujúci

Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť so spoločnosťou Elbert Finance kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila objednávkový formulár a odoslala záväznú objednávku spoločnosti Elbert Finance. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.3.Objednávkový formulár

Objednávkový formulár je elektronický formulár zverejnený na www.finner.sk/pokladna/ obsahujúci najmä fakturačné údaje kupujúceho v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, adresu doručenia, telefónne číslo a email.

3.Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Elbert Finance dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti Elbert Finance a zaplatenia kúpnej ceny tovaru zo strany kupujúceho.

3.2.

Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spoločnosti Elbert Finance. Objednávku možno uskutočniť iba vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.finner.sk/pokladna/ a jeho odoslaním.

3.3.

Objednávka obsahuje vyjadrenie súhlasu kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, čím kupujúci tiež vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle  článku 9 týchto VOP a taktiež vyhlasuje, súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4.

Objednávka zaniká odmietnutím objednávky zo strany spoločnosti Elbert Finance, márnym uplynutím 14-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky alebo nezaplatením faktúry v lehote 5 dní od jej vystavenia (t.j. doručenia do emailovej adresy kupujúceho).

3.5.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky  je vystavenie a zaslanie zálohovej faktúry spoločnosťou Elbert Finance kupujúcemu na jeho emailovú adresu zadanú v objednávke v lehote 14 dní od doručenia objednávky. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti Elbert Finance neznamenajú potvrdenie objednávky.

3.6.

Kúpna zmluva je uzavretá okamihom zaplatenia kúpnej ceny tovaru vrátane poštovného, teda okamihom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet spoločnosti Elbert Finance. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti Elbert Finance dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania prevziať.

3.7.

Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká spoločnosti Elbert Finance povinnosť bez zbytočného odkladu sprístupniť kupujúcemu prístupové údaje k návodu umiestneného na internetovej stránke www.finner.sk. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť a nesmie sprístupňovať tieto údaje tretím osobám. Návod podlieha ochrane podľa autorského zákona. Bez súhlasu autora je zakázané jeho akékoľvek šírenie alebo sprístupňovanie tretím osobám. Spoločnosť Elbert Finance je oprávnená v prípade potreby meniť alebo aktualizovať obsah návodu.

4.Kúpna cena tovaru

4.1.

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2.

Kúpna cena tovaru je uvedená bez ceny poštovného.

5.Čas dodania tovaru

5.1.

Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť Elbert Finance povinná dodať kupujúcemu objednaný tovar, je 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy za predpokladu, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

5.2.

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inej, dlhšej dobe dodania tovaru. V tomto prípade ustanovenie v bode 5.1. neplatí.

6.Miesto dodania tovaru

6.1.

Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.

7.Spôsob dodania tovaru

7.1.

Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania je realizovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. Záväzok spoločnosti Elbert Finance dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru prepravcovi.

8.Zodpovednosť za vady

8.1.

Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

8.2.

Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi spoločnosťou Elbert Finance a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.Odstúpenie od zmluvy

9.1.

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.finner.sk. 

9.2.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošlite prostredníctvom elektronickej pošty (emailom) na adresu info@finner.sk. V oznámení je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, číslo objednávky resp. variabilný symbol, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty je spoločnosť Elbert Finance povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

9.3.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti Elbert Finance najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od počiatku zrušuje.

9.4.

Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť Elbert Finance povinná prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu jej sídla a vrátiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, kúpnu cenu uvedenú na faktúre. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu – faktúru.

9.5.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, kupujúci za túto škodu zodpovedá a odstúpením od zmluvy táto zodpovednosť nezaniká.

9.6.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Elbert Finance s.r.o. znáša kupujúci.

9.7.

Spoločnosť Elbert Finance je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä v prípadoch, ak kupujúci nezaplatil celkovú kúpnu cenu uvedenú na potvrdení objednávky resp. faktúre v lehote 5 dní od potvrdenia objednávky, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote.

9.8.

Odstúpenie spoločnosti Elbert Finance od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť Elbert Finance kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

10.Ochrana osobných údajov

10.1.

Spoločnosť Elbert Finance s.r.o.  so sídlom Bauerova 32, 040 23 Košice, IČO: 47 503 335, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 34103/V ako prevádzkovateľ garantuje bezpečnosť a ochranu získaných osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR”) a so zákom číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

10.2.

Spoločnosť Elbert Finance s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa zásad zverejnených na www.finner.sk/zasady-spracovania-osobnych-udajov/

11.Záverečné ustanovenia

11.1.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018

11.2.

Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.finner.sk.

11.3.

Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu týchto VOP so všeobecne záväznou právnou úpravou má prednosť všeobecne záväzná právna úprava.

11.4.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

25.05.2018, Elbert Finance s.r.o.

info@finner.sk

+421 918 638 270

Bauerova 32, 040 23 Košice, SR