Zásady spracovania osobných údajov

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre značku „Finner” veľmi dôležité a ich ochrana je samozrejmosťou. Preto by som vám rad poskytol podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvam vaše osobné údaje, aké dôvody na to mám, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by vás mohli zaujímať.

Prevádzkovateľ OÚ

Prevádzkovateľ určuje ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberá oprávnené osoby a spracovateľov, ktorí pomáhajú s ich spracovaním.

Spoločnosť Elbert Finance s.r.o.  so sídlom Bauerova 32, 040 23 Košice, IČO: 47 503 335, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 34103/V ako prevádzkovateľ garantuje bezpečnosť a ochranu získaných osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR”) a so zákom číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účel, rozsah a doba spracúvania osobných údajov

Súbory cookies

Pri používaní webových stránok finner.sk dochádza k ukladaniu súborov cookies (drobné súbory, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivít užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, prostredníctvom ktorého si užívateľ prezerá dané stránky. Webová stránka finner.sk používa dva druhy súborov cookies:

Potrebné – sú dôležité pre správne fungovanie webstránky a zabezpečenie ochrany pre jej užívateľov. Ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtam súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Tieto cookies nezbierajú žiadne osobné dáta.

Nepotrebné – používam ich na vylepšenie mojich služieb, analýzu návštevnosti a optimalizáciu reklám. Medzi ne patria Google Analytics a Facebook Pixel. Na ich používanie je nevyhnutný váš súhlas. Vždy máte možnosť vyjadriť aj váš nesúhlas s ich používaním.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu uloženia na elektronickom zariadení. Niektoré sa vymažú zo zariadenia ihneď po zatvorení internetového prehliadača. Iné zostávajú v zariadení uložené aj po jeho vypnutí.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, mesto, mobil a email na zaslanie faktúry spracúvam na účely uzavretia kúpnej zmluvy medzi vami, ako kupujúcim a potenciálnym kupujúcim, a prevádzkovateľom, ako predávajúcim. Tieto údaje sú nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu a správu zmluvy. 

Právnym základom spracovávania osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné a nevyhnutné pre uzavretie kúpnej zmluvy a jej následnú správu. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov prehlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú správne, pravdivé a aktuálne. Po vysporiadaní všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávam vaše osobné údaje po dobu 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

Spätné kontaktovanie

Vaše osobné údaje v rozsahu meno, email a telefón spracúvam len účely spätného kontaktovania vo veci dohodnutia termínu osobného stretnutia, prípadne odpovedanie na vaše dotazy alebo poradenstvo.
Právnym základom spracovávania osobných údajov je v tomto prípade váš súhlas. Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov prehlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú správe, pravdivé a aktuálne. Tieto osobné údaje uchovávam len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.
Vaše osobné údaje v rozsahu meno, email a telefón spracúvam len účely spätného kontaktovania vo veci dohodnutia termínu osobného stretnutia, prípadne odpovedanie na vaše dotazy alebo poradenstvo.
Právnym základom spracovávania osobných údajov je v tomto prípade váš súhlas. Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov prehlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú správe, pravdivé a aktuálne. Tieto osobné údaje uchovávam len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.

Odoberanie Finner magazínu (NEWSLETTER)

Vaše osobné údaje v rozsahu email spracúvam len účely odoberania článkov z blogu (newsletter) na váš email, ktorý môže obsahovať relevantné články a správy z oblasti finančných trhov, ponuku služieb, produktov a informácie z oblasti aktivít značky Finner.
Právnym základom spracovávania osobných údajov je v tomto prípade váš súhlas, ktorý platí po dobu 5 rokov od momentu zaškrtnutia vášho súhlasu v online formulári alebo do odvolania prostredníctvom linku, ktorý sa nachádza v každom emaile. Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov prehlasujete, že poskytnuté osobné údaje sú správe, pravdivé a aktuálne. 
Získané osobné údaje v rozsahu váš email sprístupňujeme aplikácii Mailer lite na rozosielanie emailov. Spoločnosť prevádzkujúca aplikáciu Mailer lite dbá na dodržiavanie platnej európskej legislatívy na ochranu osobných údajov občanov EU (GDPR).

Práva v súvislosti so spracúvaním OÚ

Právo na prístup k OÚ

Máte právo na potvrdenie o tom, čí spracovávame vaše osobné údaje. A ak spracovávame, máte právo na prístup k týmto údajom a informáciám o tom, ako ich spracovávame.

Právo na opravu OÚ

Máte právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil vaše nesprávne osobné údaje. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte taktiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz OÚ

V niektorých zákonoch stanovených prípadoch máte právo, aby boli vaše osobné údaje na váš pokyn vymazané. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú na to splnené podmienky.

Právo na obmedzenie spracúvania OÚ

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť OÚ

Máte právo, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi alebo inej spoločnosti v zodpovedajúcom formáte.

Právo namietať voči spracúvaniu OÚ

Máte právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že ich spracúvam nezákonne.

Právo odvolať súhlas na spracovanie OÚ

Ak vaše osobné údaje spracúvam na základe vášho súhlasu, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie je účinné od momentu doručenia takéhoto oznámenia.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu OÚ

Máte právo sa kedykoľvek obrátiť s vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Ako a kde si môžete uplatniť svoje práva

Jednotlivé práva si môžete uplatniť emailom na adrese info@finner.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese Elbert Finance s.r.o., Bauerova 32, 04023 Košice.

Košice, 25.5.2018