Zásady spracovania osobných údajov

Riadne spracúvanie tvojich osobných údajov je pre značku „Finner” veľmi dôležité a ich ochrana je samozrejmosťou. Preto by som ti rád poskytol podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvam tvoje osobné údaje, aké dôvody na to mám, aké práva máš v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by ťa mohli zaujímať.

Prevádzkovateľ OÚ

Prevádzkovateľ určuje ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberá oprávnené osoby a spracovateľov, ktorí pomáhajú s ich spracovaním.

Spoločnosť Elbert Finance s.r.o.  so sídlom Bauerova 32, 040 23 Košice, IČO: 47 503 335, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 34103/V ako prevádzkovateľ garantuje bezpečnosť a ochranu získaných osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR”) a so zákom číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účel, rozsah a doba spracúvania osobných údajov

Súbory cookies

Pri používaní webových stránok finner.sk dochádza k ukladaniu súborov cookies (drobné súbory, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivít užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, prostredníctvom ktorého si užívateľ prezerá dané stránky. Webová stránka finner.sk používa dva druhy súborov cookies:

Potrebné – sú dôležité pre správne fungovanie webstránky a zabezpečenie ochrany pre jej užívateľov. Ich použitie je nevyhnutné a preto si od teba nepýtam súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. Tieto cookies nezbierajú žiadne osobné dáta.

Nepotrebné – používam ich na vylepšenie mojich služieb, analýzu návštevnosti a optimalizáciu reklám. Medzi ne patria Google Analytics a Facebook Pixel. Na ich používanie je nevyhnutný tvoj súhlas. Vždy máš možnosť vyjadriť aj tvoj nesúhlas s ich používaním.

Jednotlivé cookies majú rôznu dobu uloženia na elektronickom zariadení. Niektoré sa vymažú zo zariadenia ihneď po zatvorení internetového prehliadača. Iné zostávajú v zariadení uložené aj po jeho vypnutí.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Tvoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, mesto, mobil a email na zaslanie faktúry spracúvam na účely uzavretia kúpnej zmluvy medzi tebou, ako kupujúcim a potenciálnym kupujúcim, a prevádzkovateľom, ako predávajúcim. Tieto údaje sú nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu a správu zmluvy. 

Právnym základom spracovávania osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné a nevyhnutné pre uzavretie kúpnej zmluvy a jej následnú správu. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov prehlasuješ, že poskytnuté osobné údaje sú správne, pravdivé a aktuálne. Po vysporiadaní všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávam tvoje osobné údaje po dobu 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

Spätné kontaktovanie

Tvoje osobné údaje v rozsahu meno, email a telefón spracúvam len účely spätného kontaktovania vo veci dohodnutia termínu osobného stretnutia, prípadne odpovedanie na tvoje dotazy alebo poradenstvo.
Právnym základom spracovávania osobných údajov je v tomto prípade tvoj súhlas. Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov prehlasuješ, že poskytnuté osobné údaje sú správe, pravdivé a aktuálne. Tieto osobné údaje uchovávam len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.

Odoberanie Finner magazínu (NEWSLETTER)

Tvoje osobné údaje v rozsahu email spracúvam len účely odoberania článkov z blogu (newsletter) na tvoj email, ktorý môže obsahovať relevantné články a správy z oblasti finančných trhov, ponuku služieb, produktov a informácie z oblasti aktivít značky Finner.
Právnym základom spracovávania osobných údajov je v tomto prípade tvoj súhlas, ktorý platí po dobu 5 rokov od momentu zaškrtnutia vášho súhlasu v online formulári alebo do odvolania prostredníctvom linku, ktorý sa nachádza v každom emaile. Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov prehlasuješ, že poskytnuté osobné údaje sú správe, pravdivé a aktuálne. 
Získané osobné údaje v rozsahu váš email sprístupňujem aplikácii Mailer lite na rozosielanie emailov. Spoločnosť prevádzkujúca aplikáciu Mailer lite dbá na dodržiavanie platnej európskej legislatívy na ochranu osobných údajov občanov EU (GDPR).

Práva v súvislosti so spracúvaním OÚ

Právo na prístup k OÚ

Máš právo na potvrdenie o tom, či spracovávam tvoje osobné údaje. A ak spracovávam, máš právo na prístup k týmto údajom a informáciám o tom, ako ich spracovávam.

Právo na opravu OÚ

Máš právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil tvoje nesprávne osobné údaje. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máš taktiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz OÚ

V niektorých zákonoch stanovených prípadoch máš právo, aby boli tvoje osobné údaje na tvoj pokyn vymazané. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú na to splnené podmienky.

Právo na obmedzenie spracúvania OÚ

Máš právo požadovať, aby som obmedzil spracovávanie tvojich osobných údajov.

Právo na prenosnosť OÚ

Máš právo, aby som poskytol tvoje osobné údaje inému prevádzkovateľovi alebo inej spoločnosti v zodpovedajúcom formáte.

Právo namietať voči spracúvaniu OÚ

Máš právo namietať voči spracovaniu tvojich osobných údajov, ak sa domnievaš, že ich spracúvam nezákonne.

Právo odvolať súhlas na spracovanie OÚ

Ak tvoje osobné údaje spracúvam na základe tvojho súhlasu, tento súhlas môžeš kedykoľvek odvolať. Odvolanie je účinné od momentu doručenia takéhoto oznámenia.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu OÚ

Máš právo sa kedykoľvek obrátiť s podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Ako a kde si môžete uplatniť svoje práva

Jednotlivé práva si môžeš uplatniť emailom na adrese info@finner.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese Elbert Finance s.r.o., Bauerova 32, 04023 Košice.

Košice, 25.5.2018

info@finner.sk

+421 918 638 270

Bauerova 32, 040 23 Košice, SR